Kerkelijk bureau

learkamer

Bestellen collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen via de webshop. Alleen bestellingen die op dinsdagmorgen om 8.00 uur bij ons binnen zijn, worden vóór de zondag bezorgd.

Klik hier om te bestellen

Betalingen per bank:

Betalingen t.n.v. de kerkvoogdij kunnen geschieden op:
Rabobank, nr. NL02 RABO 0347 3579 89

Betalingen inzake het abonnementsgeld van Ons Kerkblad:
rekening NL75 FVLB 0699 8795 66

Betalingen inzake kerkbalans op rekening: NL53 FVLB 0699 8795 74
Betalingen inzake Solidariteitskas op rekening: NL18 FVLB 0699 7671 99
Betalingen inzake bijdrage kerkradio/kerkTV op rekening: NL31 FVLB 0699 8795 82


Kerkblad
Kopij voor het volgende nummer opsturen naar het kerkelijk bureau tot uiterlijk maandag 12.00 uur voor het verschijnen. 
Bijdrage Ons Kerkblad € 27,50 per jaar.
Kopij voor Ons Kerkblad verzoeken wij u te mailen naar kerkblad@hervormdrijssen.nl . Ook opmerkingen, gericht aan de redactie van het kerkblad kunt u het beste naar dit adres mailen.

Doopbewijs, attestatie, bewijs van lidmaatschap

Door het College van kerkrentmeesters wordt een ledenregister bijgehouden. Ten behoeve van de onderlinge uitwisselbaarheid van de verzamelde gegevens wordt door de Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP) te Utrecht ten dienste van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) een registratie bijgehouden van de leden van alle PKN-gemeenten. Bij het vertrek van een lid van onze Hervormde gemeente naar elders worden de desbetreffende gegevens uit het ledenregister door LRP automatisch toegezonden aan de gemeente van vestiging, waarbij de verklaring dat iemand lidmaat is, geldt als attestatie over belijdenis en wandel, tenzij het consistorie van de wijkgemeente van vertrek aan de gemeente van vestiging bericht, dat op de betrokkene een maatregel tot handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast. Hetzelfde geldt wanneer men uit een andere PKN-gemeente zich in onze gemeente vestigt. Doopleden kunnen, wanneer ze in een PKN-gemeente elders geloofsbelijdenis wensen af te leggen, een doopbewijs aanvragen op het kerkelijk bureau.

De overgang van hen, die de wens te kennen hebben gegeven uit een ander kerkgemeenschap tot de PKN over te komen, vindt plaats na onderzoek door de wijkkerkenraad. Men wordt verzocht attestatie of bewijs van (doop)lidmaatschap in te leveren bij de scriba van de wijkkerkenraad. Bericht dat men zich afscheidt van de PKN dient eveneens meegedeeld te worden aan de wijkkerkenraad en wordt ook door de wijkkerkenraad afgehandeld.

Sepa, wat betekent dit voor u?

Inmiddels zijn de meeste mensen wel op de hoogte van het feit dat de bankrekeningnummers zijn aangepast in verband met nieuwe Europese richtlijnen. Deze regels geven de consument meer bescherming. Iedereen heeft nu een zogenaamd IBAN-nummer dat uit achttien tekens bestaat.

Wanneer u een machtiging afgeeft, bijvoorbeeld voor incasso kerkelijke bijdrage, abonnement kerkblad of bestelde collectebonnen, verzoeken wij u dringend  het volledige IBAN-nummer in te vullen op het machtigingsformulier.
Wanneer het rekeningnummer niet volledig is ingevuld, is de opdracht niet geldig en mag de incasso niet worden uitgevoerd!

Wij zijn verplicht u te voorzien van onderstaande gegevens:

Hervormde gemeente Rijssen
Wilhelminastraat 115
7462 CE Rijssen
Incassant-ID: NL18ZZZ302584821040
 
Vrijwillige bijdrage 2016:
Machtigingskenmerk: 20160001+registratienummer
Reden betaling: vrijwillige bijdrage
Incasso-datum: De vrijwillige bijdrage voor de maand januari wordt op 29 januari geïncasseerd.
De rest van het jaar op de 25e van de aangegeven maand, of van de eerstvolgende werkdag erna.
 
Solidariteitskas:
Machtigingskenmerk: 00000002+registratienummer
Reden betaling: solidariteitskas
Incasso-datum: 25 juni of de eerstvolgende werkdag erna
 
Bijdrage Ons Kerkblad:
Machtigingskenmerk: 00000003+registratienummer
Reden betaling: bijdrage Ons Kerkblad
Incasso-datum: 25 juni of de eerstvolgende werkdag erna
 
Bijdrage kerkradio/kerktelevisie:
Machtigingskenmerk: 00000004+registratienummer
Reden betaling: abonnement kerkradio/tv
Incasso-datum: 25 februari, 25 mei, 25 augustus, 25 november, of de eerstvolgende werkdag erna.
 
Incasso bestelde collectebonnen:
Machtigingskenmerk: COL+uw postcode en huisnummer
Reden betaling: bestelde collectebonnen
Incassotijdstip: in de week nadat uw bestelling is afgeleverd, wordt het bedrag afgeschreven.

Incassokalender

Uw toezegging kerkelijke bijdrage 2017 wordt afgeschreven op onderstaande data:
31 -01-2017
27-02-2017
27-03-2017
25-04-2017
26-05-2017
26-06-2017
25-07-2017
25-08-2017
25-09-2017
25-10-2017
27-11-2017
27-12-2017

Bijdrage Ons Kerkblad  wordt afgeschreven op:
26-06-2017

Solidariteitskas wordt afgeschreven op:
26-06-2017


Bijdrage Kerkradio/kerktv wordt op onderstaande data van uw rekening afgeschreven:
27-03-2017
26-06-2017
25-09-2017
27-11-2017


Openingstijden / Contact


o.a. voor het kopen van collectebonnen , betaling van ontvangen facturen, doorgeven van verhuizingen of andere zaken omtrent de ledenadministratie:
maandag van 9.00 - 11.00 uur

Contact
Om op tijdige en correcte wijze op uw e-mailberichten te kunnen reageren, is het belangrijk dat u ze naar de juiste persoon zendt. Dit voorkomt dat berichten tussen wal en schip vallen.


Alda Nijkamp        
a.nijkamp@hervormdrijssen.nlDinie Baan            

d.baan@hervormdrijssen.nl

Al uw overige vragen en/of opmerkingen, gelieve te mailen naar: 
kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl

Adresgegevens
Wilhelminastraat 115
7462 CE Rijssen
Tel: 0548 - 512 817