Biddagcollecte voor Hospice De Reggestroom

Biddagcollecte van woensdag 14 maart is voor Stichting Hospice De Reggestroom te Rijssen. Het hospice is een terminale zorgomgeving zonder banden en verplichtingen en biedt de cliënten, hun naasten, de professionele en de vrijwillige zorgverleners alle faciliteiten van een palliatieve zorgomge-ving aan. Het hospice biedt een omgeving waar je rustig en waardig kunt ster-ven. Het wordt volledig onafhankelijk geëxploiteerd, is niet verbonden aan een ziekenhuis of andere zorginstelling en drijft bijna geheel op vrijwilligers. De professionele zorg wordt geleverd door de eigen thuiszorg. Het hospice is be-stemd voor mensen die medisch gezien geen genezing meer kunnen ver-wachten en waarvan de prognose is dat zij binnen drie maanden zullen over-lijden.
De cliënten zijn afkomstig vanuit het ziekenhuis, het verzorgingshuis of de thuissituatie.
De zorg richt zich op het verlichten van de pijn en het verbeteren (of behou-den) van de levenskwaliteit. Er wordt ondersteuning geboden om cliënten te helpen zo actief mogelijk te zijn tot aan het sterven. De zorg biedt familie en naasten ondersteuning bij het omgaan met de situatie aan het sterfbed en in de periode van rouw na het overlijden.
Binnen deze zorg wordt intensief samengewerkt tussen de eigen huisarts van de cliënt, verpleegkundigen, paramedici (fysiotherapie, ergotherapie) en kan psychologische, pastorale en maatschappelijke zorgondersteuning worden aangeboden. In het hospice hebben vrijwilligers de rol van gastvrouw/gast-heer. Zij nemen ook huishoudelijke en verzorgende taken waar. Vanzelfsprekend kan de mantelzorg een aandeel blijven leveren in de zorg.
Voor de exploitatie blijft de Stichting Hospice aangewezen op vrijwillige giften.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Vrienden van Hospice De Reggestroom.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u en jou aan!

Terug naar nieuws